Garantie

Is mijn product wel gedekt door een garantie? Hoelang duurt deze ? Mag ik een vervanging of herstelling eisen?

Zijn de voorwaarden voor de garantie vervuld?

1. IK HEB EEN LEESBAAR AANKOOPBEWIJS BEWAARD

2. IK HEB DE GOEDEREN VOOR MIJN PRIVATE ACTIVITEIT AANGESCHAFT

De waarborg is alleen geldig voor verkopen tussen een professionele verkoper en een consument.

3. IK HEB NIET TE LANG GEWACHT OM HET DEFECT TE MELDEN

De verkoper heeft volgens de wet het recht om een termijn op te leggen waarin het gebrek moet worden gemeld. Er is wel een wettelijk minimum: u heeft minstens twee maanden de tijd.

4. HET PRODUCT IS IN ZIJN OORSPRONKELIJKE STAAT
U kunt alleen een beroep doen op de wettelijke garantie als u het product in zijn oorspronkelijke staat houdt. Verwisselt u enkele onderdelen, dan voldoet het product niet meer aan de beschrijving in het koopcontract.


Is het product wel gedekt door een garantie?

HET PRODUCT IS EEN ROERENDE LICHAMELIJKE ZAAK

Als consument heeft u recht op garantie voor alle consumptiegoederen. Dat zijn alle roerende lichamelijke zaken. De garantie is ook van toepassing op de onderdelen van deze consumptiegoederen. Voor onroerende zaken zoals een huis is er dus geen twee jaar garantie. Ook niet voor onlichamelijke goederen – goederen die je niet kan vastpakken – zoals bijvoorbeeld software.

Hoe lang duurt de wettelijke garantietermijn?

De wettelijke garantietermijn duurt twee jaar vanaf het afhalen of de levering van het product. Deze regeling is dwingend. Het is dus niet mogelijk hiervan af te wijken. Voor tweedehandsgoederen kan er wel een kortere termijn gelden, maar het minimum is een jaar.

ER ZIJN NOG GEEN ZES MAANDEN VERSTREKEN

Als u een product hebt gekocht dat binnen zes maanden kapotgaat, moet de handelaar het sowieso vervangen of herstellen tenzij de handelaar uw fout kan aantonen.

ER ZIJN MEER DAN ZES MAANDEN, MAAR MINDER DAN TWEE JAREN VERSTREKEN

Na zes maanden is de wettelijke garantie nog steeds van kracht maar na de eerste zes maanden kan de handelaar eisen dat u aantoont dat het gebrek al bij de verkoop bestond.

ER ZIJN MEER DAN TWEE JAREN VERSTREKEN

Als er meer dan twee jaar na de levering een gebrek opduikt, kan u geen aanspraak maken op de wettelijke waarborg voor consumptiegoederen, maar eventueel wel op een commerciële waarborg of op de wettelijke waarborg voor zogenaamde ‘verborgen gebreken’. Die laatste geeft u het recht om een prijsvermindering of de ontbinding van de koop te eisen. Voorwaarde is wel dat u het verborgen gebrek kan aantonen dat al bij de levering aanwezig was.

Wanneer mag ik de wettelijke garantie laten gelden?

HET PRODUCT IS NIET IN OVEREENSTEMMING MET DE BESCHRIJVING DIE WERD GEGEVEN
Het product heeft bijvoorbeeld niet de eigenschappen van het staal of model dat de handelaar u toonde.


HET PRODUCT IS NIET GESCHIKT WAAR U HET VOOR WIL GEBRUIKEN. U HEEFT DE HANDELAAR HIER VOORAF VAN OP DE HOOGTE GEBRACHT
De wettelijke garantie geldt niet wanneer u als consument het gebrek kende of wanneer u er redelijkerwijs van op de hoogte moest zijn op het moment van de aankoop.

HET PRODUCT IS NIET GESCHIKT VOOR HET GEBRUIK WAARVOOR HET GEWOONLIJK DIENT
De wettelijke garantie geldt niet voor gebreken veroorzaakt door een onoordeelkundig gebruik of een slecht onderhoud.

HET PRODUCT HEEFT NIET DE NORMALE KWALITEIT OF BIEDT NIET DE PRESTATIES DIE DE CONSUMENT REDELIJKERWIJS MAG VERWACHTEN

Deze bepaling houdt verband met de aard van het product en de mededelingen die de producent of de handelaar erover deed (bijvoorbeeld in reclame of op het etiket). De wettelijke garantie geldt niet voor gebreken die het gevolg zijn van gewone slijtage.

Wat mag ik eisen?

GRATIS HERSTEL OF VERVANGING
Gratis is gratis. Alle kosten die de handelaar moet maken om de goederen in overeenstemming te brengen, zoals verzendingskosten, kosten die verband houden met loon en materiaal, zijn dus voor rekening van de handelaar.

TERUGBETALING VAN DE KOOPPRIJS OF DE ONTBINDING VAN DE KOOP
Wanneer herstel of vervanging onmogelijk is (bijvoorbeeld omdat het product of de onderdelen voor de reparatie ervan niet meer beschikbaar zijn) of wanneer de vraag voor de reparatie of vervanging buiten verhouding is, heeft u recht op de gedeeltelijke terugbetaling van de koopprijs of de ontbinding van de koop. Dat laatste is wel niet mogelijk wanneer het om een gering gebrek gaat.

Voor het bepalen van het bedrag dat terugbetaald moet worden, mag de handelaar wel rekening houden met de tijd waarin u het goed zonder gebrek heeft kunnen gebruiken.

ALS HET DEFECT PRODUCT AL HERSTELD OF VERVANGEN IS
De garantietermijn wordt geschorst tijdens de periode nodig voor de herstelling of vervanging. Wanneer een televisie bijvoorbeeld twee weken binnen was voor een herstelling, verlengt de oorspronkelijke garantietermijn met twee weken (twee jaar + twee weken).


Wat met de commerciële garantie?

Een commerciële garantie is een garantie die de fabrikant of de verkoper – al dan niet gratis – aanbiedt bovenop de wettelijke garantie.

ER IS EEN BIJKOMENDE GARANTIE
Zo’n fabrieks- of verkopersgarantie is bindend voor wie ze opstelt en mag uiteraard nooit de wettelijke garantie van de consument inperken.

<style> .dl-container{ } .dl-type{ float: left; width: 100%; margin: 10px; padding: 10px; border: 1px solid #eee; } .dl-type-image .dl-image, .dl-type-image .dl-title{ width: 100%; } .dl-type-image-text-odd .dl-image, .dl-type-image-text-odd .dl-container, .dl-type-image-text-even .dl-image, .dl-type-image-text-even .dl-container{ width: calc(50% - 4px); margin: 2px; } .dl-type-image-text-odd .dl-image, .dl-type-image-text-even .dl-container{ float: left; } .dl-type-image-text-odd .dl-container, .dl-type-image-text-even .dl-image{ float: right; } </style> <div> <div class="dl-type dl-type-asset"> </div> <div class="dl-type dl-type-asset"> </div> <div class="dl-type dl-type-asset"> </div> <div class="dl-type dl-type-asset"> </div> <div class="dl-type dl-type-asset"> </div> <div class="dl-type dl-type-asset"> </div> <div class="dl-type dl-type-asset"> </div> <div class="dl-type dl-type-asset"> </div> </div>