Policy betreffende het gebruik en de bescherming van persoonsgegevens op de website en het platform voor geschillenregeling

Het doel van deze policy is om aan te geven op welke manier de vzw Ombudsman voor de Handel uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en beschermt in het kader van het gebruik dat u maakt van deze website en het platform voor geschillenregeling. De Ombudsman voor de Handel wordt erkend door de FOD Economie en beantwoordt aan de wettelijke eisen inzake onafhankelijkheid, onpartijdigheid, transparantie, toegankelijkheid en expertise.

Dit gebruik geschiedt in overeenstemming met de toepasselijke wetten en regels, met inbegrip van de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (Privacywet) en Europese Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG), die van toepassing wordt op 25 mei 2018.

Door onze website en ons platform voor geschillenregeling te gebruiken, aanvaardt u deze policy betreffende het gebruik van persoonsgegevens.


1. WIE VERWERKT UW GEGEVENS?

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en zoals die op deze website worden verzameld, is de vzw Ombudsman voor de Handel, Edmond Van Nieuwenhuyselaan 8, 1160 Brussel, hierna "wij" genoemd.


2. WELKE TYPES INFORMATIE VERZAMELEN WIJ?

Wij verzamelen hoofdzakelijk de informatie en gegevens die u ons verstrekt wanneer u gebruikmaakt van onze website en onze diensten, o.a. wanneer u:

 • een klacht indient;
 • ons contactformulier gebruikt. 

In sommige gevallen gebruiken wij ook bepaalde gegevens die op u betrekking hebben die ons worden doorgegeven door derden. Het gaat daarbij voornamelijk om de Consumentenombudsdienst, die ons bepaalde klachten die zij hebben ontvangen doorstuurt.

Meer informatie

Wij verzamelen verschillende types informatie naargelang van de diensten waarvan u gebruikmaakt en het gebruik dat u van deze website maakt.

 • Wanneer u een klacht indient: wij verzamelen de informatie die u verstrekt in het inschrijvingsformulier, waaronder uw naam, voornaam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer en de details m.b.t. de klacht die u indient.
 • Wanneer u ons contactformulier gebruikt: wij verzamelen de informatie die u verstrekt in het contactformulier, waaronder uw naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer en de naam van uw onderneming.
 • Wanneer u onze website gebruikt, verzamelen wij navigatiegegevens d.m.v. cookies.


3. HOE EN WAAROM GEBRUIKEN WIJ UW GEGEVENS?

Ons bedrijf gebruikt uw persoonsgegevens altijd op basis van een van de criteria waarin de wet voorziet met het oog op een geoorloofde verwerking. Uw gegevens worden hoofdzakelijk gebruikt met als doel:

 • uw klacht te behandelen in overeenstemming met ons Procedurereglement (beschikbaar op onze website);
 • uw ervaring op onze website en ons platform voor geschillenregeling te verbeteren.

Uw gegevens worden niet gebruikt voor direct-marketingdoeleinden.

Meer informatie

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens steunen wij altijd op de toestemming die u in dit verband hebt gegeven, ofwel uitdrukkelijk (door bij het surfen op onze website het daartoe bestemde vakje aan te vinken), ofwel impliciet, waarbij uw toestemming voortvloeit uit uw gedrag op onze website (bijv. door ervoor te kiezen om contact met ons op te nemen m.b.v. het contactformulier). In dat geval hebt u altijd de mogelijkheid om uw toestemming voor de toekomst in te trekken.

4. HOE EN MET WIE WORDT DIE INFORMATIE GEDEELD?

Wij delen uw gegevens met:

 • Comeos, de Belgische Federatie van de handel en diensten, dat het Secretariaat van de Ombudsman voor de Handel verzorgt;
 • de onderneming waarop uw klacht betrekking heeft;
 • de verzoener die eventueel zou worden aangesteld om de procedure voor het beheer van het geschil te faciliteren. De namen van de verzoeners worden vermeld op onze website;
 • Tyler Tech, het bedrijf dat het platform voor geschillenregeling ontwikkelt en verantwoordelijk is voor de goede technische werking van het platform.

Meer informatie

In bepaalde gevallen kunnen die gegevens worden meegedeeld aan derden, bijv. derden die ons diensten leveren of die in onze naam en voor onze rekening diensten verstrekken. Een beroep doen op dergelijke dienstverleners en uw gegevens meedelen helpt ons om onze diensten te verstrekken en te verbeteren.

Bovendien is ons bedrijf verplicht om uw persoonsgegevens mee te delen wanneer dit opgelegd wordt bij wet, decreet of ordonnantie of nog door een gerechtelijke uitspraak.

In ieder geval verbinden wij ons ertoe om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te verzekeren, met name door passende contracten te sluiten met onze partners.


5. HOE KUNT U UW GEGEVENS BEHEREN/KRIJGT U TOEGANG TOT UW GEGEVENS EN KUNT U ZE SCHRAPPEN?

U hebt het recht om toegang te krijgen tot uw gegevens, het recht om uw gegevens te corrigeren of te laten corrigeren, het recht om uw gegevens te schrappen, het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens of tegen profilering, het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken en het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens.

Meer informatie

In overeenstemming met de Privacywet en de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebt u het recht om:

 • uw gegevens en de essentiële informatie m.b.t. de verwerking (doeleinden van de verwerking, categorieën van gegevens die worden verwerkt enz.) te raadplegen en er toegang toe te krijgen;
 • te vragen om die gegevens te corrigeren of, indien nodig, te schrappen op de voorwaarden bepaald in artikel 17 van de AVG, en met name wanneer die gegevens niet meer noodzakelijk zijn met het oog op de doeleinden waarvoor ze werden verzameld/verwerkt of wanneer u uw toestemming intrekt;
 • u te verzetten tegen de verwerking van de gegevens die op u betrekking hebben in bepaalde specifieke gevallen zoals beschreven in artikel 21 van de AVG, met inbegrip van verwerking ten behoeve van direct marketing; in dat geval zullen wij uw gegevens niet meer verwerken, tenzij om legitieme en dwingende redenen die zwaarder wegen dan uw belangen en rechten en vrijheden of als de verwerking verband houdt met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
 • u te verzetten tegen geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering, op de voorwaarden bepaald in artikel 22 van de AVG;
 • te vragen om de verwerking te beperken, in bepaalde gevallen zoals uiteengezet in artikel 18 van de AVG en met name wanneer u de juistheid van de gegevens betwist, gedurende een periode die ons de mogelijkheid biedt om de juistheid van die gegevens te controleren; en
 • uw persoonsgegevens te ontvangen in een vorm waardoor ze overdraagbaar zijn, met name om ze over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, op de voorwaarden bepaald in artikel 20 van de AVG en, indien dit technisch mogelijk is, om te verkrijgen dat de gegevens rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke aan de andere worden overgedragen.

U kunt die rechten uitoefenen door een schriftelijk verzoek te sturen, hetzij via e-mail naar het adres info@ombudscom.be, hetzij per post naar de Ombudsman voor de Handel, Edmond Van Nieuwenhuyselaan 8, 1160 Brussel.

Klachten in geval van schending van de toepasselijke Belgische regels betreffende de bescherming van persoonsgegevens op deze website kunnen worden gericht aan de Gegevensbeschermingsautoriteit op het adres contact@apd-gba.be.


6. HOE LANG BEWAREN WIJ UW INFORMATIE?

Uw gegevens worden nooit langer bewaard dan nodig is. De periode tijdens welke uw gegevens worden bewaard, zal in ieder geval nooit langer zijn dan drie jaar.

Meer informatie

De verzamelde gegevens worden bewaard zo lang nodig is om onze diensten te verstrekken en voor de doeleinden zoals beschreven in punt 3 hiervoor.

U kunt ons bovendien altijd vragen om uw gegevens te schrappen. In dit verband verwijzen wij naar punt 5 hiervoor.


7. ZULLEN UW GEGEVENS WORDEN OVERGEDRAGEN BUITEN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE?

Ja, in bepaalde gevallen kunnen uw gegevens buiten de Europese Economische Ruimte worden overgedragen. Ons bedrijf neemt echter wel de toepasselijke beschermingsregels en -maatregelen in acht.

Meer informatie

Ons bedrijf bewaart al uw gegevens op servers binnen de Europese Economische Ruimte zodat de bescherming ervan ten volle wordt verzekerd. Met het oog op de technische verbetering van het platform voor geschillenregeling kunnen die gegevens echter worden geraadpleegd door de leverancier van het platform voor geschillenregeling, Tyler Tech, gevestigd in Plano, Texas. In dit verband verbindt ons bedrijf zich ertoe om altijd een passend en toereikend niveau ter bescherming van uw gegevens te verzekeren, met name door gebruik te maken van door de Europese Commissie goedgekeurde typecontractclausules of andere middelen die in overeenstemming zijn met de Belgische en Europese wetgeving betreffende de bescherming van persoonsgegevens.


8. LINKS NAAR ANDERE WEBSITES EN CONTENT VAN DERDE PARTIJEN

Onze website bevat links naar andere websites, die worden beheerd door andere ondernemingen die niet met ons bedrijf zijn verbonden. Aangezien die websites in principe een eigen vertrouwelijkheidspolicy hebben, bevelen wij u sterk aan om daar kennis van te nemen wanneer u op die websites van derden surft. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de gegevensverwerking door die partijen.

Daarnaast verzamelt onze website ook gegevens via derde partijen, zoals Google Analytics. De informatie betreffende de verwerking van die gegevens maakt geen deel uit van deze policy. Wij verwijzen in dit verband dan ook naar de relevante bepalingen van de policy's betreffende de bescherming van persoonsgegevens van die derden. Uw rechten m.b.t. die gegevens moeten ook bij die derden worden uitgeoefend.


9. HOE ZULT U OP DE HOOGTE WORDEN GEBRACHT VAN WIJZIGINGEN AAN DEZE VERTROUWELIJKHEIDSPOLICY?

U vindt de datum van de laatste wijziging van deze policy boven aan de pagina.

Meer informatie

Deze vertrouwelijkheidspolicy kan bij gelegenheid worden gewijzigd zonder dat wij u daarvan op voorhand op de hoogte brengen. Wij raden u dan ook aan om deze policy regelmatig te raadplegen.

10. HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN?

U kunt contact met ons opnemen:

 • via e-mail op het adres info@ombudscom.be;
 • per post op het adres Ombudsman voor de Handel, Edmond Van Nieuwenhuyselaan 8, 1160 Brussel.