Aansprakelijkheid

Behoudens opzettelijke fout of grove nalatigheid kunnen noch de verzoener, noch de Ombudsman voor de Handel aansprakelijk worden gesteld voor enige handeling of enig verzuim in het kader van deze procedure voor buitengerechtelijke geschillenregeling.